Park- en baanreglement

 

Park- en Baanreglement T.C. De Binnenmaas
 
1.)  Toegang tot de banen.
1.1. De banen mogen alleen bespeeld worden door leden van de vereniging die in het bezit zijn van een geldige ledenpas.
1.2. Competitieleden (dus geen leden van T.C. De Binnenmaas) mogen uitsluitend spelen vanaf de opening van het seizoen tot en met de laatste dag van de voorjaarscompetitie.
1.3. Introductie kan in beperkte mate worden toegestaan als de baanbezetting dit toelaat
Per introductie dient vooraf € 5,-- te worden afgedragen, hetgeen aan de bar betaald moet worden, waarop een introductiepas verstrekt wordt. Deze pas dient op het afhangbord geplaatst te worden. Indien de bar gesloten is, dient het bedrag in een envelop met naam en datum in de brievenbus in de hal te worden gedaan.
Dezelfde persoon mag maximaal 3 x worden geïntroduceerd.
 
2.)   Baanbezetting.
2.1. Maximaal worden 2 banen gebruikt als lesbaan. In bijzondere gevallen bijv. voor jeugdtrainingen, kunnen er 3 banen beschikbaar gesteld worden als lesbaan. Bij slecht weer geldt dat de eerste bespeelbare baan (banen) als lesbaan (banen) gebruikt wordt (worden).
2.2. Op het speelbord wordt aangegeven welke banen als lesbaan (banen) worden gebruikt.
2.3. Baanreservering: van maandag t/m vrijdag mogen junioren (hieronder verstaan wij jeugdleden t/m 15 jaar) na 19.30 uur niet vrij spelen.
 
3.)  Speeltijden.
3.1. Bij vrijspelen is de maximum speeltijd 45 minuten.
3.2. De speeltijd zal voor alle banen bij vrijspelen geregeld worden door het speelbord. Iedere speelster/speler moet zij/hij gaat spelen haar/zijn geldige ledenpas in het speelbord plaatsen en de tijdknop indrukken. Bij grote belangstelling kunnen degenen die niet onmiddellijk met spelen kunnen aanvangen hun ledenpas reeds plaatsen voor een volgende speelronde. Iedereen dient na het verstrijken van de speeltijd uit eigen beweging de baan te verlaten.                                  
3.3. Het overlopen van de ene baan naar de andere baan is niet toegestaan als er wachtende leden aanwezig zijn.
3.4. Banen welke in het speelbord zijn gereserveerd moeten bij aanvang van de speeltijd bezet worden. Wordt dit niet op tijd gedaan dan kan de reservering door andere wachtenden worden overgenomen. (U dient dus na reservering op het park te blijven).
3.5. Bij niet onder auspiciën van de KNLTB georganiseerde evenementen, zoals koffietennis, biertennis e.d. dient altijd, als er behoefte aan is, één baan voor vrij spelen beschikbaar te zijn. Dit geldt dus niet tijdens competities en toernooien. De organisatie van een evenement beslist over het vrijgeven van een op dat moment voor het evenement niet benodigde baan.
3.6. Het spelen met kunstlicht na 23.00 uur is niet toegestaan, bij georganiseerde toernooien kan hiervan worden afgeweken.
3.7. De verlichting brandt niet op de zondagavonden.
 
4.)  Baanonderhoud.
4.1. Bij droog weer dient men vóór het begin van een partij te sproeien (zie instructies op het schakelbord bevestigd aan het pomphuis). Bovendien dient men de aanwijzingen van de groundsman, baancommissaris of bestuursleden op te volgen. Na het spelen van een partij sleept men direct de banen, op de manier zoals aangegeven op de instructiebordjes langs de baan (banen).
4.2. Ook na de laatste partij ’s avonds moeten de banen geveegd en eventueel gesproeid worden. (Af- en indrukken van schoenen, bij regen of dauw in de nacht, zijn zeer schadelijk voor de baan).
4.3. De groundsman, baancommissaris of bestuursleden beslissen over het al dan niet bespeelbaar zijn van de banen. Indien de banen niet bespeelbaar zijn zal dit op het bord worden aangegeven.
4.4. De lijnen, welke tijdens het spelen loslaten, dient men direct te herstellen. Grote beschadigingen dient men aan de groundsman, baancommissaris, bestuursleden en/of aan de bar te melden.
4.5. Het slaan op de netranden, tegen de netten enz. is niet toegestaan.
4.6. Na enkelspel dient men de netpalen te verwijderen.
 
5.)   Kleding.
5..1. Speelsters/spelers dienen tenniskleding en deugdelijke tennisschoenen te dragen.
5.2.  Vrijetijds- kleding is niet toegestaan.
 
6.)   Algemeen
6.1. Het bestuur behoudt zich het recht voor tijdelijk een bijzondere bestemming te geven aan één of meer banen voor het organiseren van toernooien, het meedoen aan competities, clubontmoetingen en het houden van speciale trainingen. Bijzondere bestemmingen van de banen zullen van tevoren bekend gemaakt worden in het clubblad en/of het clubhuis (zie tevens punt 3.5.).
6.2. Ouders/verzorgers die niet tennissende kinderen meenemen moeten er voor zorgen dat deze kinderen niet tot last zijn van de overige speelsters/spelers en dat ze zich niet op de banen begeven.
6.3. Een ieder is volledig aansprakelijk voor de door haar/hem of haar/zijn kinderen aangerichte schade in/aan het clubhuis, op het park en/of goederen en installaties van de vereniging.
6.4. Honden worden op het park alleen aangelijnd toegelaten en mogen niet in het clubhuis.
6.5. Fietsen en bromfietsen scooters enz. dienen ordelijk gestald te worden in de daartoe bestemde rekken en plaatsen. Fietsen c.q. bromfietsen enz. die de doorgang belemmeren zullen worden verwijderd. Schade hierdoor ontstaan, is voor rekening van degenen, die hun vervoermiddel niet op de juiste wijze en plaats hebben gestald.
6.6. Het bestuur, resp. de tennisclub de Binnenmaas, is niet aansprakelijk voor diefstal. beschadiging, vermissing e.d. van de in het clubhuis of het park achtergelaten eigendommen.
 
7.)    Slotbepaling.
7..1. In alle gevallen, waarin dit reglement geen oplossing biedt dan wel niet voorziet, beslist het bestuur.
 

Het Bestuur