ABC voor nieuwe leden

 

ABC VOOR NIEUWE LEDEN VAN TENNISCLUB DE BINNENMAAS

 

A

Adres van ons park

Laan van Moerkerken 27b

Mijnsheerenland           

Tel. nr. 0186-602051

 

Adreswijziging. Doorgeven aan de ledenadministratie

 

Algemene Ledenvergadering. Deze wordt januari gehouden.

 

B      

Bar. Alle activiteiten, betrekking hebbend op het eten en drinken.

 

Bardienst. Elk lid van 18 jaar en ouder is verplicht 3 bar- en/of keukendiensten per seizoen te draaien. In de maand maart wordt de mogelijkheid gegeven data met de barcommissie af te spreken. Bij hoge uitzondering kan men de diensten afkopen voor een bedrag van € 35,-- per dienst.

 

Bestuur. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van 5, waaronder een voorzitter,

een secretaris, een penningmeester en een wedstrijdleider, die allen meerderjarig moeten zijn. Een bestuurslid wordt voor een periode van 2 jaar gekozen en zij/hij kan zich na deze periode herkiesbaar stellen. Op de website staan de actuele namen en adressen.

                       

C       

Clubblad.  Bestaat sinds 1 april 2009 niet meer. U wordt nu via een nieuwsbrief op uw emailadres geïnformeerd.

 

Commissies. Aan het “hoofd” van een commissie staat een bestuurslid, zo heeft onze vereniging een

wedstrijdcommissie, barcommissie, jeugdcommissie en een onderhoudscommissie.

 

Competitie. Wordt gespeeld in het voorjaar en in het najaar is er een mogelijkheid om mee te doen aan de

herfstcompetitie. Deze competities worden geregeld door de KNLTB. In het voorjaar is er op de donderdag een

huisvrouwencompetitie en op de maandag- en dinsdagavond een herencompetitie. Deze competities worden

gespeeld op parken in de Hoeksche Waard en duren ca. 7 weken.

 

Competitielid. Is een speler die een aangepaste contributie betaalt en gedurende de competitie op ons park

mag komen tennissen en deel uit maakt van een competitieteam   Zij/hij is ook lid van een andere

tennisvereniging en mag niet woonachtig zijn in Mijnsheerenland.

 

Contributie. Van de penningmeester krijgt elk lid in februari een rekening met het verzoek  het verschuldigde

bedrag uiterlijk medio maart te voldoen.  Als u betaald heeft ontvangt u uw ledenpas en daarmede kunt u

afhangen op het spelersbord en ook deelnemen aan de competitie en/of toernooien.

 

D       

Donateur. Is een persoon die de vereniging met een jaarlijkse bijdrage steunt.

                 

E       

E-mail. Ons emailadres is secretariaat@tcdebinnenmaas.nl

F      

Fair Play. Bij twijfel biedt men de tegenstander een let aan.

G      

Groundsman. Zorgt met het onderhoudsteam voor onze banen en het park.

H      

Hoeksche Waardse Mix Toernooi. Dit is een gezelligheidstoernooi voor spelers van  18+ en veteranen, woonachtig in de Hoeksche Waard. Het toernooi wordt in de laatste volle week van juli op ons park gespeeld.

Honden. Mogen alleen aangelijnd op het park komen en niet in het clubhuis.

I      

IVA. Staat voor Instructie Verantwoord Alcoholgebruik. De instructie bestaat uit één cursusavond en wordt gegeven door een instructeur van de Sportraad Zuid-Holland. Elk seniorlid is verplicht deze cursus te volgen i.v.m. te verrichten bardiensten.

Informatie. Per nieuwsbrief via de email en op de website

Introducé's. Zie het park- en baanreglement.

J    

Jeugdcommissie. Gelukkig beschikken wij over een actieve jeugdcommissie. Alle activiteiten worden aangekondigd via de email en op de website.

K     

KNLTB. Staat voor Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, Alle tennisverenigingen zijn verplicht zich bij deze bond aan te sluiten. Wij dienen voor elk lid aan de KNLTB  een afdracht te doen. In ruil hiervoor organiseert  de bond diverse competities. Vanaf begin april 7 weken lang o.a. competitie op de dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag voor de jeugd en senioren. 

Op de woensdagmiddag wordt er voor de jeugd een minicompetitie georganiseerd.

De KNLTB organiseert ook diverse scholingsavonden voor bestuursleden of leden die bijvoorbeeld competitieleider, scheidsrechter enz. willen worden. Wij behoren tot de regio Zuidwest.

L

Leden. Wij hebben seniorleden, jeugd- en juniorleden  en donateurs.

Ledenpas. Ontvangt u na betaling van uw contributie, afspreken van bardiensten en u heeft het nodig om af te hangen. Als u competitie gaat spelen moet u zich daarmee bij de tegenpartij legitimeren.

Lidmaatschap. Is tot wederopzegging en kan alleen per 1 januari van het volgende jaar worden opgezegd.

M

Minicompetitie. Is een tenniscompetitie voor de jeugd en wordt op de woensdagmiddagen gespeeld.

N

Nieuwjaarsreceptie. Deze houden wij tijdens de Algemene Ledenvergadering in de eerste helft van januari.

O

Onderhoudsteam. Dit team bestaat uit een aantal vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat de leden over een goed onderhouden clubhuis en  park kunnen beschikken. Er kunnen altijd vrijwilligers bij!

Open toernooi. Wordt door onze vereniging in de 1e week van juli georganiseerd. Hieraan kunnen ook leden van andere verenigingen deelnemen. 

Openingstoernooi. Hiermede wordt eind maart/begin april het seizoen geopend. Leuk om iedereen weer te ontmoeten en gelijk afspraken te maken voor het nieuwe seizoen.

P           

Parktoernooi. Dit is een toernooi voor eigen leden en wordt voor eind augustus begin september gepland.

Park- en baanreglement. Hierin staat vermeld hoe men zich op het park en onze banen dient te gedragen.

R   

Ranking. Als u deelneemt aan de competitie en toernooien speelt, kunt u aan de hand van uw resultaten uw speelsterkte verbeteren. De speelsterkte wordt bepaald door de KNLTB en staat vermeld op uw ledenpas.

Regelmaat. Maak een afspraak met vrienden om te komen spelen. Neem deel aan onze  activiteiten,

T     

Tennislessen. Wij hebben tennisleraren van NBF Tennis  (zie de website).             

 

   

Uitrusting. Wij verwachten niet dat u geheel in witte tenniskleding speelt, maar de kleding dient toch wel aan de tennissport aangepast te zijn en tennisschoenen zijn verplicht.

V    
Vrijwilligers. Gelukkig beschikken wij over enthousiaste leden die bereid zijn hand- en spandiensten te verlenen. Als dank hiervoor organiseert het bestuur 1 x per jaar een vrijwilligersdag. Wij kunnen nog meer “helpers” gebruiken.

Vutters. Voor de vutters vindt op de vrijdag een competitie plaats. Er wordt per toerbeurt op de parken in  de Hoeksche Waard gespeeld.

W    
Wedstrijdcommissie. Regelt de inschrijving van de competitie-teams bij de KNLTB. Kijkt er op toe dat de vereniging voldoende VCL (verenigingscompetitieleiders) en VTL (verenigingstoernooi-leiders) heeft. Zorgt voor het openings- en slottoernooi.     

Website. www.tcdebinnenmaas.nl

 

      

X-benen. Leveren geen moeilijkheden op bij het spel!

 

      

Yverig oefenen. Als het spel vooruit gaat zult u meer plezier aan het tennissen beleven.

 

Z       

Zonde. Als u niet regelmatig naar de baan komt om een balletje te slaan.

Zondagmorgen tennis. Gezelligheid staat voorop en een gezonde manier om de zondag mee te beginnen